Jachthaven Terneuzen
Nederlands French

Havenreglement

Artikel 1.

Dit  reglement vervangt alle vroegere  reglementen.

Het is van toepassing op de installaties van de Jachthaven Terneuzen b.v. te Terneuzen.

 Artikel 2.

Dit reglement is voor alle personen die zich op de haveninstallaties bevinden van toepassing.

 Artikel 3.

Van een ieder, die zich op  haveninstallaties bevindt, wordt verwacht zich rustig, ordelijk en zindelijkheid te gedragen, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

De havengebruiker is verantwoordelijk voor schade, die hij, door onachtzaamheid, onkunde, pech, weersomstandigheden, of welke andere reden dan ook, zowel aan de haveninstallaties als aan derden toebrengt. Alle schade of letsel dient onmiddellijk aan de  havenmeester gemeld te worden, met opgave van de identiteit van degene die het veroorzaakt heeft.

 Op de haven is het niet toegestaan:

 • Hinderlijk lawaai te maken.

( Dit verbod is niet bedoeld voor het veroorzaken van geluid als gevolg van met toestemming, van de havenexploitant of de havenmeester, gehouden bijeenkomsten)

 • Met afvalstoffen (waaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet, evenals uitwerpselen van mensen en / of dieren), olie, lenswater, verpakkingen en dergelijk het havencomplex te verontreinigen.
 • Honden of andere dieren los te laten lopen.
 • Drinkwater nodeloos te gebruiken.
 • Behoudens met toestemming van de havenexploitant of havenmeester motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen.
 • Behoudens met toestemming van de havenexploitant of havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen danwel is aangewezen.
 • Met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen, nodeloos met door motor aangedreven bijboten in de haven rond te varen of de rust te verstoren.
 • Het vaartuig niet degelijk af te meren, onvoldoend sterke meertouwen voorhanden te hebben en te gebruiken, onvoldoende stootwillen aan de romp te hangen, of het vaartuig in onverzorgde toestand achter te laten.
 • Zonder toestemming, van de havenexploitant of havenmeester, op de haven of aan boord open vuur te gebruiken. (waaronder begrepen barbecuen en uitgezonderd normale kooktoestellen)
 • Eigendommen buiten het vaartuig op de haveninstallaties onbeheerd achter te laten.
 • Op de haveninstallaties of op het vaartuig wasgoed te drogen te hangen;
 • Als ligplaatshouder het vaartuig te gebruiken als permanente woonplaats, uitgezonderd wanneer schriftelijke toestemming van de havenexploitant is verkregen.

 Overtreding van één van de hierboven vermelde punten van dit artikel, geeft de havenexploitant het recht de overtreder de toegang tot de haveninstallaties te ontzeggen.

 Artikel 4.

De haven wordt bestuurd door de havenexploitant. De havenmeester vertegenwoordigt het bestuur bij de controle op de uitvoering van dit reglement.

 Artikel 5.

De havenexploitant is niet aansprakelijk voor: schade of letsel, van welke aard of  oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht en voor verlies of diefstal van goederen. Tenzij dit het gevolg is van een verwijtbare nalatigheid van de havenexploitant.

 Artikel 6.

Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij vooraf en persoonlijk de havenexploitant of havenmeester hiervan op de hoogte te stellen.

 Artikel 7.

“Passanten”, die gebruik wensen te maken van de haven en zijn installaties, dienen zich bij hun aankomst, of in ieder geval zodra deze aanwezig is, bij de havenmeester  melden. Deze zal hen een ligplaats aanwijzen, de bijzonderheden van de schipper en van het vaartuig opnemen, het verschuldigde havengeld vaststellen en innen.  De havengelden zijn bij aankomst verschuldigd!

 Artikel 8.

De Jachthaven stelt zowel aan vaste liggers als aan “passanten” de haven faciliteiten beschikbaar, zoals elektriciteit, drinkwater, toiletten, douches, wasbakken, een wasmachine en een droger.

De douches zijn voorzien van een muntautomaat. De wasmachine en de droger zijn uitgerust met een muntautomaat, deze munten zijn bij de havenmeester verkrijgbaar. Voor “passanten” wordt het gebruik van elektriciteit per overnachting berekend. 
De tarieven van de, door de haven ter beschikking gestelde faciliteiten, zijn bij het kantoor  van de havenmeester opgehangen.

 Elektriciteitsgebruik wordt bijgehouden door kWh meters, welke door de havenmeester maandelijks worden opgenomen. Voor aansluitingen met een hoger amperage dan 4 A en waar een hoog verbruik geconstateerd wordt zal, na daar een overeenkomst over te hebben gemaakt, het elektriciteitsverbruik worden berekend.

Het is ten strengste verboden, elektriciteitsstekkers van andere reeds aanwezige havengebruikers, uit de contactstop  te trekken.

 Artikel 9.

Het is de huurder verboden, zonder  toestemming van de havenexploitant, het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp te maken van enige commerciële activiteit.

 Artikel 10.

Indien een vaartuig van een vaste ligplaatshouder verkocht wordt, kan de ligplaats niet mee verkocht worden!  Er zal geen terugbetaling van de huur van de ligplaats plaats vinden.